Nasze cele

Fundatorami Fundacji są Państwo Żerdziccy, wielcy miłośnicy zwierząt, którzy na swojej posiadłości założyli Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, za aprobatą Władz Gminy Wojciechów i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. 
Jednocześnie Zarząd Fundacji powołał umundurowany Patrol Interwencyjny, by przeciwdziałać okrucieństwu i maltretowaniu zwierząt. 

Główne cele Fundacji to:

1.  Działanie na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
2.  Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania i przestrzegania ich praw.
3.  Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami.
4.  Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
5.  Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym.
6.  Objęcie ochroną i otoczenie opieką wszystkich zwierząt wymagających stale lub przejściowo opieki i ochrony. 
7.  Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt
8.  Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.
9.  Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji oraz właściwymi instytucjami.
10. Propagowanie edukacji ekologicznej, w szczególności pro zwierzęcej.
11. Kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska.
12. Działanie na rzecz bezpieczeństwa ludności zagrożonej atakiem dzikich i niebezpiecznych zwierząt.
13. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.
14. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych, schronisk dla zwierząt oraz pomoc w ich organizowaniu, zakładaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.  Powołanie Patrolu jako organu interwencyjnego i kontrolującego. 
2.  Kontrolę warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, handlu, transporcie oraz w wszystkich innych miejscach gdzie są przetrzymywane zwierzęta.
3.  Podejmowanie interwencji w miejscach, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania praw zwierząt. 
4.  Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.
5.  Ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku, wspólnie z Policją, Strażą Miejską, organami celnymi oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną.
6.  Kierowanie wniosków do organów ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.
7.  Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego. 
8.  Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
9.  Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla inspektorów patroli interwencyjnych, wolontariuszy, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt, innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w Fundacji, współpracujących z Fundacją oraz pozostałych. 
10. Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie akcji ratownictwa i ochrony ludności w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego spowodowanego atakiem dzikich, niebezpiecznych i agresywnych zwierząt.
11. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego względem osób znajdujących się w zagrożeniu ze strony zwierząt.
12. Udział w akcjach związanych z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przed zwierzętami, organizowanych przez inne podmioty.
13. Opiniowanie aktów prawnych związanych ze zwierzętami.
14. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
15. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
16. Wydawanie folderów, biuletynów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych.
17. Współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
18. Organizowanie i przeprowadzanie działań edukacyjnych i propagandowych, szkoleń, warsztatów, seminariów, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami.
19. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska oraz humanitarnego traktowania zwierząt.
20. Organizowanie zbiórek publicznych i aukcji.
21. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami edukacyjno-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.
22. Realizację zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw. 
23. Realizację programów zapobiegających bezdomności zwierząt. 
24. Realizację programów identyfikacji i rejestracji zwierząt
25. Organizowanie, przeprowadzenie oraz opiniowanie akcji wyłapywania zwierząt.
26. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-25, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska oraz wspierających działalność Fundacji.

Wspierają nas:

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij